Zarząd R.O.D. „METALOWIEC” przypomina,

że 30 czerwca 2023 roku minął termin wpłacania opłat za działki.

Został on uchwalony na Zebraniu Sprawozdawczym i obowiązuje wszystkich działkowców naszego ogrodu. Również wysokość wszystkich składowych opłaty za działkę została uchwalona na tymże zebraniu i także obowiązuje wszystkich działkowców. Dociekliwych zapraszamy do zapoznania się z protokołem z tego Zebrania. Jest on dostępny  na stronie internetowej ogrodu www.rodmetalowiec.pl w zakładce „Protokoły”.

Jednym z elementów tej opłaty jest składka na budowę nowej sieci drenażowej w wysokości 100 zł. Na wiosnę tego roku Prezes odebrał w Urzędzie Marszałkowskim grant w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie tego zadania. Jest to rekordowa dotacja w historii naszego ogrodu. Tak dużej kwoty jeszcze nigdy nie udało się pozyskać. Musi ona jednak zostać rozliczona do końca tego roku. Zarząd wyłonił już w konkursie ofert wykonawcę tego zadania. Jednak bez wpłat działkowców nie uda się zebrać całej kwoty na zapłacenia faktury za wykonanie tego zadania. Prosimy o poważne podejście do sprawy i dokonanie wpłat za działki w najbliższym czasie. A działkowcom którzy już uiścili opłaty, serdecznie dziękujemy.

Zarząd informuje również, że wobec działkowców nadal zwlekających z wpłacaniem opłat, może podjąć środki przewidziane w regulaminie :

- zostanie wysłane upomnienie, na koszt działkowca

- zostaną naliczone odsetki od kwoty opłaty za działkę od dnia 30 czerwca do daty wysłania upomnienia

- zostaną wysłane 3 takie upomnienia w odstępach miesięcznych

- w przypadku dalszego zalegania z opłatą zostanie uruchomiona procedura odebrania prawa do działki

Zarząd informuje także, że w świetle aktualnych przepisów nieodebrane upomnienie, w przypadku niepodania do wiadomości Zarządu zmiany adresu działkowca, po 14 dniach jest traktowane jak doręczone.

W przypadku trudności w zapłaceniem opłat prosimy o kontakt z Zarządem w celu polubownego załatwienia sprawy.